Rubriek in Oegstgeester Kerkblad

Rick Benjamins, hoogleraar Vrijzinnige Theologie in Groningen, schreef onder de titel: 'Een zwakke  theologie van de gebeurtenis' (zie internet), een tekst n.a.v. een boek van John Caputo: 'The Weakness of God. A Theology of the Event'                               Harm Bosscher.

 

Geen soevereine macht

Deze theologie van de gebeurtenis is volgens Caputo een theologie, die de schepping niet verklaart, de gevestigde macht niet legitimeert en geen vijanden verzengt. Caputo ziet deze wereld zo, dat ze wordt aangesproken door een roep, niet voortgebracht door een oorzaak. God als een roep, niet als een soevereine macht.. Wij worden geroepen tot de gebeurtenis van het pure geschenk, van gastvrijheid, van rechtvaardigheid, van vergeving. En er is geen nadere bepaling van de afzender van deze roep. 

 

Een zwakke theologie

In de theologie wordt God vaak op een sterke manier beschreven als de  macht van het zijn, of als een eerste oorzaak. Caputo bepleit een zwakke theologie, waarin God niet is, maar roept. Met Gods naam wordt geen wezen aangeduid, maar iets teweeggebracht. De betekenis van de naam is gelegen in datgene, wat in die naam wordt beloofd. Die gebeurtenis wordt aangeduid met de naam  van God, die verzuchtingen, gebeden en tranen oproept en ons daarin roept. We verlangen naar die gebeurtenis waar het in het  evangelie over gaat.. 

 

Het koninkrijk als moment

Bij deze theologie die ons in beweging wil zetten, hoort geen logica, ook geen theo-logica, maar een poëtica. Tegen deze achtergrond beschrijft Caputo het koninkrijk van God, dat steeds op momenten kan gebeuren. Het koninkrijk is geen vertoon van goddelijke macht of wonderkracht, waarmee de gang van de natuur wordt verlegd of de geschiedenis wordt veranderd. Het is een manier van leven. Het evangelie biedt een ethiek waarvan het de bedoeling is dat we steeds klaar staan voor de ander.

 

De gebeurtenis behouden

Het koninkrijk is de gebeurtenis van het onmogelijke: de gebeurtenis van liefde voor wie je niet kunt liefhebben; van je zorgen maken voor het dagelijks bestaan,  zonder bezorgd te zijn; van vergeven maar  niet vergeten dat iets onherroepelijks gebeurde. Die gebeurtenis wordt aangeduid met de naam van God. We zouden de naam kunnen prijsgeven ten gunste van de gebeurtenis die daarin opgesloten ligt, want daar gaat het om. We moeten de naam  van God zo interpreteren, dat de naam misschien achterblijft, maar de gebeurtenis vrijkomt