De Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Leiden-Oegstgeest

 

Per 1 januari 2017 zal er na bijna 120 jaar geen Vereniging van Vrijzinnige Protestanten meer bestaan. De Vereniging, opgericht in 1898, is voortgekomen uit het Modernisme. Door de hoge vlucht die de natuurwetenschappen namen, ontstond het besef van vervreemding van het traditionele kerkelijke geloof. Moderne theologen probeerden de moderne wetenschap te verbinden met geloof en kerkelijke traditie. 

 

De oprichting van de Vereniging mag ook niet los gezien worden van de sociale betrokkenheid bij de armsten onder de bevolking. De industriële revolutie had naast economische vooruitgang  namelijk ook geleid tot sociale armoede. 

 

Het is nooit de bedoeling geweest dat er een Vereniging van Vrijzinnig Hervormden zou worden opgericht. Men wilde het vrijzinnige geluid binnen de Hervormde Kerk laten horen. Helaas  werden de vrijzinnigen in Leiden op allerlei manieren tegengewerkt. Ook al was Leiden als studentenstad  in de tweede helft van de 19e eeuw een vrijzinnig bolwerk, het lukte niet vrijzinnige predikanten te beroepen of vrijzinnige ambtsdragers bevestigd te krijgen. Het weren van vrijzinnigen ging zelfs zover, dat voor doop en belijdenis de vrijzinnigen  verwezen werden naar ds. Boonacker in het Oudshoornse kerkje bij Alphen aan de Rijn. Dit móest wel leiden tot de oprichting van de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden op 28 maart 1898 bij Koninklijk Besluit in eerste instantie voor een periode van negenentwintig jaren en elf maanden.

 

In alle decennia zijn de volgende vragen aan de orde geweest: 'Treden de vrijzinnigen buiten de moederkerk, zoals de Nederlandse Protestanten Bond, of blijven zij er binnen? En als zij daar binnen blijven, hoe dan?: als zelfstandige Vereniging of heffen zij zich op termijn op om weer op te gaan in de moederkerk?’ Halverwege de jaren zestig van de vorige eeuw was de volledige integratie dichtbij. Met vereende krachten werd het Gemeentecentrum in Oegstgeest opgericht en in de overeenkomst die daaraan ten grondslag lag, werd duidelijk het streven uitgesproken te komen tot volledige integratie met de moederkerk. Het is er door diverse oorzaken nooit van gekomen. 

 

Gedurende een periode van vierentwintig jaar heb ik als bestuurder, waarvan tweeëntwintig jaar als voorzitter, de Vereniging mogen dienen. Negenentwintig jaar heb ik als ouderling verantwoordelijkheid gedragen voor de kerkdiensten in het Gemeentecentrum in Oegstgeest. In al die jaren is mij vaak de vraag gesteld: 'Waarom ben je vrijzinnig?' Het antwoord op de vraag heb ik altijd moeilijk te formuleren gevonden.

Binnen de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten is veel ruimte voor een persoonlijke geloofsbeleving wars van verstikkende dogma's

Er is een grote mate van tolerantie.

Er is veelkleurigheid, veelvormigheid en nieuwsgierigheid in het geloof.

Er is voldoende ruimte voor kritische beschouwing en mogelijkheden voor bezinning, waardoor het persoonlijke geloof kan groeien.

 

"Wat de VVP al meer dan een eeuw bezielt, kan als volgt worden samengevat: De kern van het christelijk geloof is vrijheid. De God die wij in dat geloof zoeken en vinden, wil ons bevrijden van alles wat een mens klein, bang en afhankelijk maakt. Geen kerkelijke leer of traditie mag die bevrijding in de weg staan. Vrijzinnigen streven daarom naar een geloof, dat kritisch, nieuwsgierig en open is. 

Kritisch: niet alleen tegenover de christelijk overlevering, maar in een wereld vol onrecht en geweld ook tegenover valse zekerheden, die ons in cultuur en maatschappij worden voorgehouden en opgedrongen. 

Nieuwsgierig: wij geloven in God als een geestelijke macht, die mensen blijft zoeken en inspireren dwars door alle veranderingen in ons bestaan heen. Daarom speuren wij steeds naar nieuwe woorden, nieuwe uitingsvormen om dat geloof bij onszelf te versterken en voor anderen toegankelijk te maken.

Open: wij geloven, dat conflicten en tegenstellingen tussen mensen niet worden opgelost door ze te verdoezelen,maar evenmin door ze op te sluiten in een wereldbeeld van 'wij' tegen 'zij'. Daarom staan wij open voor iedereen, die grondige discussie niet schuwt en daarbij blijft zoeken naar wat mensen verbindt."

 

Gé Eegdeman