Nieuwsbrief

Vrijzinnige Nieuwsbrief Leiden-Oegstgeest  -19-

11 januari 2021 t/m 4 april 2021

 

Redactie Mw. E.J.H. van de Griend-Berckenkamp (071-5892448)

Mw. G. Kooijman-van Andel (06-18392604)

Postadres Mw. S. Nielen, (071-5156187) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Pastor Mw. G. Kooijman-van Andel, pastoraal werker en coördinator activiteiten

 

Vrijwillige bijdrage Stichting Steunfonds

Als u de Activiteiten van de Vrijzinnige Protestanten een warm hart toedraagt, dan is uw gift of vrijwillige bijdrage van harte welkom op onderstaand rekeningnummer van Stichting Steunfonds. De stichting heeft een ANBI-status.  Banknummer Steunfonds: IBAN NL73 ABNA 0644 3486 15 t.n.v. Stichting Vrijzinnig-Protestants Steunfonds te Leiden.

Gedicht

 

Levensweg

Het zit hem niet

in grootse vergezichten.

Wat telt,

zijn de kleine

verrassingen

onderweg.

 

Wie die

op waarde

weet te schatten,

heeft het geheim

verstaan.

 

Leven hoeft

niet groots

en meeslepend

te zijn om

ervan te genieten.

 

Uit: Zinboekje over waardering

 

 

 

 

BELANGRIJK BERICHT VAN HET BESTUUR VAN DE STICHTING VRIJZINNIG-PROTESTANTS STEUNFONDS

Namens het bestuur van het Steunfonds wil ik u aan het begin van dit nieuwe jaar graag op de hoogte stellen van de ingrijpende veranderingen die ons allen te wachten staan in de komende twee jaren.

Ongeveer een jaar geleden heeft onze pastoraal werker, Gerrie Kooijman, ons laten weten dat zij op 19 juli 2022 de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Daarmee kwam voor ons de vraag op tafel te liggen hoe het na het afscheid van Gerrie verder moet met de AVP. Daarbij gaat het over 1. het pastoraat dat zij nu verricht, 2. de activiteiten die zij nu samen met de Initiatief¬groep coördineert, en 3. de Stichting Steunfonds zelf. Hierover hebben wij het afgelopen jaar binnen het bestuur een aantal keren uitvoerig gesproken. Wij zijn nu zover dat wij u kunnen berichten wat de hoofdlijnen zijn van het beleid dat wij in de komende twee jaren willen voeren.

1. Wat het pastoraat betreft, hebben wij vastgesteld dat de groep die een beroep doet op de pastorale zorg de laatste jaren steeds kleiner is geworden. Daarom vinden wij het niet langer financieel verantwoord om na het vertrek van Gerrie voor het pastoraat opnieuw een professionele (parttime) pastoraal werker aan te stellen. Juist daarom vindt het bestuur het van belang om samen met Gerrie te onderzoeken wat pastoraal geschikte en haalbare mogelijkheden zijn voor de voormalige leden van de VVP die na 2022 behoefte hebben aan pastorale zorg en daarvoor geen beroep kunnen doen op een bestaande kerkelijke gemeente.

Aan Gerrie is gevraagd om met u te bespreken of u na haar vertrek behoefte heeft aan pasto¬rale zorg en, als dat zo is, of u prijs stelt op begeleiding bij het zoeken naar een nieuw pastoraal onderdak. Afhankelijk van de uitkomst van die gesprekken zal het bestuur besluiten of die zorg moet worden geregeld en zo ja, hoe dat het beste kan. Als blijkt dat daaraan kosten verbonden zijn, kan daarvoor uit het Steunfonds een bedrag ter beschikking worden gesteld.

2. Ook hebben wij geconcludeerd dat het geen reële optie is om na het vertrek van Gerrie voor de activiteiten van de AVP een nieuwe professionele kracht te benoemen. Want daarvoor is ook een groep vrijwilligers nodig die kunnen helpen bij de werkzaamheden daaromheen. Bij het opheffen van de vereniging eind 2016 is echter al vastgesteld dat er voor ondersteunende taken in vrijzinnige kring geen voldoende vrijwilligers meer te vinden waren. Daarom kunnen de aantrekkelijke en goed bezochte activiteiten van afgelopen jaren straks helaas niet langer op de oude voet worden voortgezet.

Maar het bestuur heeft wel besloten om samen met Gerrie en de Initiatiefgroep te bekijken of er activiteiten (kringen, lezingen) zijn die na medio 2022 in een ander verband kunnen wor¬den gecontinueerd. Als die er zijn, zal moeten worden onderzocht welke organisatie (kerkelijk of niet) bereid is om de verantwoordelijkheid voor die activiteiten over te nemen, al of niet met gelden vanuit het Steunfonds.

3. Wanneer Gerrie met pensioen is gegaan en er geen opvolger komt, de pastorale zorg goed is geregeld en de activiteiten op een goede manier zijn afgerond of overgedragen, komt er ook een einde aan de werkzaamheden van de Stichting Steunfonds. Daarom heeft het bestuur besloten om dan de Stichting op te heffen. Voor de resterende gelden zal een passende be¬stemming wordt gezocht conform de doelstellingen van het Steunfonds (met name “het be¬vorderen van het vrijzinnige gedachtengoed”).

Om te voorkomen dat het proces van de afronding te veel de sfeer binnen de AVP gaat bepalen, hebben het bestuur en Gerrie met elkaar afgesproken dat het werk (de pastorale zorg en de activiteiten) tot haar vertrek in juli 2022 zoveel mogelijk blijft doorgaan zoals u dat gewend bent. 

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende, voorzitter van het bestuur van het Vrijzinnig-Protestants Steunfonds.

Met hartelijke groeten, Chris de Jonge  (telefoon: (071)3645507; email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

 

 

 

Pastoraat

 

Verhuizing

Sinds 23 juli woont Thea Kok in Van Wijckerslooth, afdeling de Molen, kamer 1.06, Apollolaan 384, 2341 AV Oegstgeest.

Sinds eind oktober woont Ilse Voss in Van Wijckerslooth, afdeling Roos, kamer 330, Van Wijckersloothplein 1, 2341 BB Oegstgeest.

Tine Stafleu verblijft sinds 23 november in WZH (woonzorgcentra Haaglanden) De Strijp, kamer C24,  Polanenhof 525, 2548 MP Den Haag. Na het overlijden van Kees was het voor Tine niet meer mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen.

 

Overlijden - In memoriam

 

Aangezien het helaas niet mogelijk is in coronatijd een uitvaart bij te wonen heb ik ervoor gekozen een uitgebreider in memoriam te schrijven. Mocht iemand graag de liturgie en/of het programma willen zien, laat het me weten.

 

Joop Olofsen

Op 10 juli 2020 is Joop Olofsen op 86 jarige leeftijd  overleden.  We weten dat omdat er een in memoriam in De Lokhorst gestaan heeft. Hij bespeelde ook het orgel in de Lokhorstkerk en was actief in de orgelrestauratiecommissie.  Joop had zich verdiept in het bewaard gebleven orgelarchief en een aanzet gemaakt voor een geschiedschrijving ervan.   

Joop is meer dan 25 jaar onze organist geweest. Orgelspelen was zijn lust en zijn leven. Op 17 jarige leeftijd is hij met orgelles begonnen  in Amstelveen bij Bernard Steinvoort  en daarna heeft  hij in verschillende kerken in Nederland  diensten begeleid. Toen hij in 1988 naar Leiden kwam werd hij dirigent van het ouderenkoor in de Van der Willigenhof in Leiden Zuid West (een zorgcentrum) en  daarna organist bij ons. Maar niet alleen orgelspelen was zijn passie. Hij heeft ook bij verschillende muziekverenigingen dwarsfluit gespeeld. Op het laatst bij het Harmonieorkest van Sint Cecilia in Voorhout.  Hij is ook muziekrecensent geweest in de Bilt en Barneveld voor de plaatselijke bladen. Zolang we Joop kennen, kwam hij altijd op de fiets naar de kerk. Eerst vanuit zijn huis in Leiden Zuid West, maar later ook vanuit Voorhout, waar hij en Greta naar toe verhuisd waren. Dat viel soms niet mee! Op zondagen als het in de wintertijd glad was, zat Joop na zijn barre fietstocht met zeer koude handen achter het orgel. Maar hij was er !

 Joop had, volgens ons, wel iets van  Amsterdamse humor.  Hij maakte altijd grapjes.  Zo zei hij na een dienst waarin Lies gamba gespeeld had: Ik dacht dat ik iets te eten kreeg!   Als we muziekvergadering hadden en Joop kwam binnen, dan  had hij altijd een kleine anekdote, een artikeltje of iets anders bij zich waar hij ons op trakteerde. Hij  was heel prettig in de omgang, meestal goed gehumeurd en altijd opgewekt en vriendelijk en altijd bereid om iets nieuws te doen.   Lies de Rooij en Marjan Driessen 

PS.  We hebben onze informatie uit een artikeltje t.g.v. 25 jarig jubileum als organist bij de VVP in het Oegstgeester kerkblad van 2014 en uit de Lokroep van sept. 2020. Op zijn oude adres konden we geen contact  krijgen.    

Froukje Sloof

Froukje Sloof is 10 november overleden en op 17 november was de afscheidsbijeenkomst door mij geleid in aanwezigheid van haar nichten, neven en achterkleinnichten.

Froukje was een bijzondere, eigenzinnige, kleurrijke, onafhankelijke en ondernemende vrouw, die zo zei ze zelf ‘een rijk en voldaan leven’ heeft gehad. Een vrouw die ‘happy single’ was en daarvan genoot. Ook iemand die geen blad voor de mond nam en een uitgesproken mening had. Op een bepaalde manier was ze een voorbeeld voor vrouwen van haar tijd. Ze had een eigen kledingstijl met haar kleurrijke jacks en zag er altijd verzorgd uit. 

Froukje heeft gekozen voor het verhaal van de Barmhartige Samaritaan dat  gaat over de vraag “Wie is mijn naaste?”. Eerlijk gezegd heeft het mij niet verrast dat Froukje dit verhaal genoemd heeft toen ik haar vroeg of er een verhaal of tekst was in de bijbel die voor haar veelzeggend en van grote betekenis was. 

In het verhaal gaat het in essentie over wie onze naaste is. En het verhaal laat zien dat het niet gaat om wie je bent maar om wat je doet. Hoe je handelt in relatie tot je medemens. Onze status en posities zijn daarbij niet van belang. Wel hoe je naar je medemens kijkt en met de ander omgaat. Compassie en betrokkenheid worden van ons gevraagd. En hoe bijzonder is het dat een vreemdeling, iemand die met vreemde ogen wordt aangekeken juist degene is die zich met ontferming en liefde over deze man buigt. Het raakte bij Froukje een gevoelige snaar. Voor Froukje was het de essentie dat je als mens omziet naar de ander ongeacht waar je vandaan komt en wat je gelooft en denkt. Dat sprak haar in dit verhaal zo aan.

Fijn dat ze nog een paar goede jaren in Roomburgh heeft gehad ook al speelde de vergeetachtigheid haar toen al parten. Haar wereld werd steeds kleiner en ze keerde zich steeds meer naar binnen. Verdrietig hoe deze laatste maanden voor haar verlopen zijn. Gelukkig is langer lijden haar bespaard gebleven. In één van onze laatste gesprekken sprak ze haar dankbaarheid uit: ‘ze was onze lieve Heer dankbaar voor het geleefde en gegunde leven’.  We laten haar nu ‘na een mooi en kleurrijk leven’ in vrede gaan. Gerrie Kooijman

Kees Stafleu

Kees Stafleu is heel onverwachts overleden op 15 november. Vrijdag 20 november heeft de dankdienst voor het leven in besloten kring in het Groene Kerkje plaatsgevonden en na afloop hebben we Kees op de begraafplaats aldaar naar zijn laatste rustplaats gebracht.     Het was een intiem en mooi afscheid met prachtige muziek en de tekst was uit Prediker 9: 7-12. 

Eet daarom je brood met plezier en drink je wijn met een opgewekt hart. 

Dat heeft bij voorbaat Gods zegen.

Ga altijd feestelijk gekleed en zorg steeds voor parfum op je hoofd.

Geniet van het leven met de vrouw van je hart. 

 

Kees was een aimabel, goedlachs, empathisch mens en een zorgzame zoon voor in het bijzonder zijn moeder, zorgzame partner voor Tine, liefdevolle en aandachtige vader voor zijn vijf kinderen en een betrokken en aanwezige opa voor zijn kleinkinderen.

Één van zijn zoons vertelde dat Kees gewend was dagelijks een gedeelte uit de bijbel te lezen. De bijbel op het nachtkastje. Het was voor Kees een moment van rust en bezinning aan het einde van een lange dag. Kees was niet een Godgelovige eerder een zoeker naar levenswijsheid. En die wijsheid vond hij in deze prachtige verhalen en teksten in Prediker en ook in Spreuken. Wijsheidsliteratuur. Ze inspireerden hem tot het goede leven, het goede doen. Dat was voor hem de essentie van zijn leven.

Kees wilde een eenvoudige, warme plechtigheid zonder toeters en bellen en oeverloze speeches. Dat is het ook zeker geworden.

Kees en Tine ken ik ruim zes jaar en wat ik gezien heb onder de zon is, dat Kees een levensgenieter was, iemand met een opgewekt karakter die voor alles een oplossing wist te bedenken. Iemand die genoot van een goed glas wijn, lekker eten en goede bonbons. Het liefst in de familiekring of met vrienden als dat kon. En hij kon anderen daarin laten delen. Genieten van het leven deed hij naast hard werken. Zijn werk bij de uitgeverij Stafleu heeft een groot deel van zijn leven gevuld. Als uitgever en ondernemer greep hij allerlei kansen met beide handen aan zoals Prediker zegt. Boeken waren zijn grote passie: o.a. het uitgeven van boeken op het medisch vlak. Een fantastische boekenfanaat die veel van zijn passie aan de kinderen en mogelijk ook aan de kleinkinderen heeft meegegeven!

Ook buiten het eigen werkterrein zette Kees zich met volle inzet in o.a. voor de Vereniging van Vrijzinnig Protestanten in Leiden-Oegstgeest, onze voormalige geloofsgemeenschap. Daar is hij van grote waarde en betekenis geweest. Zo is hij vanaf 2000 acht jaar voorzitter geweest en ook een aantal jaren ouderling. Verder maakte hij zich verdienstelijk in de activiteitencommissie waar allerlei thema’s voor lezingen werden voorbereid. Het meest in het oog springend was in 1998 het 100 jarig bestaan van de Vrijzinnigen in Leiden e.o. Hij was voorzitter van de feestcommissie en heeft het initiatief genomen een boek samen te stellen over ‘100 jaar Vrijzinnigheid in het Leidse’ waar o.a. prof. K.M. Witteveen aan meegewerkt heeft. 

Daarnaast waren Tine en de kinderen voor hem van groot belang. Wat heel zichtbaar was, was de liefdevolle en zorgzame relatie die Kees en Tine hadden. ‘Geniet van het leven met de vrouw van je hart’ is zeker het streven van Kees geweest. Over en weer waren ze bezorgd voor elkaar. Zijn liefde, zorg en aandacht richtte zich zeker ook op zijn kinderen en kleinkinderen.        Gerrie Kooijman

Toke Verbeek

Dinsdag 1 december is Toke Verbeek overleden op 88 jarige leeftijd. Op de rouwkaart stond ‘onverwachts is overleden onze krachtige, positieve, sociaal betrokken, levenslustige en eigenzinnige Catharina Johanna Verbeek. Op dinsdag 8 december hebben we in een kleine kring afscheid van Toke genomen in het ‘Huys van Herinnering’ in Wassenaar.

In mijn rol als pastoraal werker van de Vrijzinnigen Leiden-Oegstgeest heb ik Toke zes jaar geleden ontmoet, haar geregeld gesproken en meegemaakt. De bijbelse verhalen waren voor haar een bron van inspiratie waar zij kracht en moed uit putte voor het dagelijks leven. Denkend aan Toke kwam het verhaal over Marta en Maria in mijn gedachten. Lucas 10: 38-42

Toen Jezus en zijn leerlingen verder trokken ging Jezus een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Marta heette. Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Marta werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: ’Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen.’ De Heer zei tegen haar: ‘Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen.’

 

Twee vrouwen, twee zussen die totaal verschillend zijn. Marta, de actieve, zorgzame vrouw die aandacht schenkt aan haar naaste en haar omgeving. En helemaal opgaat in wat ze doet. Maria, de beschouwende, de vrouw die stil zit en aandachtig luistert naar verhalen, naar inspirerende woorden, levenswijsheid. Het zijn eigenlijk twee kanten van onszelf. De doener en de denker in ons. Beide kanten waren volop aanwezig bij Toke. 

Toke was enorm gericht op anderen, sociaal, betrokken, zorgzaam en ondernemend.  Naar haar dochter Kathinka, haar man Cor, de kinderen van Cor en de kleinkinderen. Zorgzaam, attent, geïnteresseerd. Ze wilde ook altijd op de hoogte zijn van hoe het was gegaan en verlopen. Ze appte wat af. Stond altijd klaar als het nodig was.

De vele vriendinnen in den lande die ze tot op het laatst trouw bezocht. De laatste tijd koppelde ze daar een overnachting in een hotel aan vast. De jaren gingen tellen. Al die bezoekjes en contacten gaven haar veel, heel veel voldoening. Wat vooral voor haar van waarde was, is dat haar vriendinnen haar waardeerden in wie ze was, de liefde die ze voelde. Toke was een echte Marta die gaf om de mensen om haar heen.

Toke was niet echt een gelovige vrouw. Ze zei geregeld: “we geloven wel maar weten eigenlijk niet waarin”. Toch vond ze het fijn bij een gemeenschap te behoren, die aandacht besteedde aan levensbeschouwing, geloof en zingeving.  Dat is meer de kant van Maria. Het zoeken naar verdieping en spiritualiteit. Het  beschouwende. Het spirituele trok haar aandacht. Ze genoot van de sfeer en rituelen zoals in de Rooms-Katholieke kerk. Ze kwam ook in meerdere geloofsgemeenschappen.

Bij de Vrijzinnigen was ze jaren met hart en ziel  betrokken en verbonden. Ze heeft tot het laatst ook veel voor de gemeenschap en afzonderlijke leden betekend. Ze is een aantal jaren ouderling geweest, had altijd een eigen inbreng en was vaak aanwezig bij lezingen en bijeenkomsten. Zo probeerde ze allerlei nieuwe recepten uit tijdens Kunst & Spiritualiteit, een bijeenkomst die met een eenvoudige maaltijd werd afgesloten en nam ze vaak lekkere hapjes mee naar de maandelijkse koffieochtend. Ze hielp altijd met opruimen en afwassen. Ze haalde verschillende mensen op voor activiteiten en bracht ze met even veel gemak weer thuis. Geen moeite was haar teveel. Ze bezocht en belde verschillende mensen die ze bleef nalopen. Een echte Marta.

Wat ik gezien heb, is dat ze het omzien naar de ander handen en voeten heeft gegeven. Er echt zijn voor je naaste. En daarnaast schonk ze  haar aandacht aan bijeenkomsten ‘waar ze zelf ook iets van mee kon nemen’. Ze wist Marta en Maria in zichzelf te verenigen.

De jaren begonnen te tellen. Al haar inzet en aandacht kostte haar steeds meer energie. Ze wilde wel rustiger aan doen, maar het leek wel of ze zichzelf niet kon afremmen. Steeds meer kreeg Marta de overhand en was er minder ruimte voor Maria.

‘Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk’. Doe eens zoals Maria. Ga eens rustig zitten en doe eens even niets. Zet je aan mijn voeten.

Toke verlangde wel degelijk naar rust en stilte. Die vond ze ook zeker in de natuur, tijdens het wandelen en fietsen met Cor. 

In juli heb ik met haar nog gezellig een wijntje met bitterballen op het terras van Wooncentrum de Parelvissers genoten. Haar hartelijkheid, humor en haar behoefte te praten, haar directheid, zal ik met me meedragen.

Eind November kreeg ik n.a.v. meerdere overlijdens in onze groep een appje van Toke, waarin ze schreef: ‘Het leven is uiterst kwetsbaar, de dood onberekenbaar’. Zo is het leven. Zo is de dood. Gerrie Kooijman

 

Diversen

 

Coronamaatregelen 

We hopen vanaf begin februari 2021 weer te kunnen starten met de activiteiten in het Dorpscentrum. Alle activiteiten zijn onder voorbehoud. De Initiatiefgroep zal zich daar in januari over buigen. Afhankelijk van de mogelijkheden en de richtlijnen van de overheid zullen activiteiten al dan niet doorgaan. Houd de informatie in de plaatselijke media nauwlettend in de gaten waaronder de Oegstgeester Courant en/ of bel of mail mij.

Het Dorpscentrum heeft een coronaprotocol opgesteld met een aantal basisregels en specifieke regels voor de anderhalve-meter-samenleving. In het nieuwe programmaboekje zijn de maatregelen opgenomen. Het is noodzakelijk u aan te melden voor de activiteiten en ook voor kerkdiensten. Met de keuze van de zalen is rekening gehouden met de 1,5 meter. Zo dragen we samen zorg dat we de adviezen goed kunnen opvolgen. Bij Kunst & Spiritualiteit zijn de tijden veranderd (15.00 - 17.00 uur) en zal er vanwege de maatregelen dit seizoen geen afsluitende maaltijd zijn. Neem bij vragen contact met mij op. Gerrie Kooijman, 061839 2604.

 

Agenda Activiteiten Vrijzinnige Protestanten                                                                                             Voor uitgebreidere informatie van de activiteiten verwijs ik u naar het AVP jaarboekje.

 

DcO Dorpscentrum Oegstgeest

RbK Regenboogkerk, Mauritslaan 12, 2341 EM Oegstgeest

 

 

Jan 2021

Vanwege Corona geen activiteiten

 

febr 2021

Wo   3 10.30-12.30u Vrijzinnige Sociëteit    DcO

Do 11 20.00-22.00u Drieluik Zin: lezing & Gesprek : Hans Alma- 

Verlangen naar Zin    DcO

Di         16 20.00-21.00u Meditatie vanuit de christelijke traditie                 RBK

Ma 22 20.00-22.00u Literatuur & Religie    DcO Di 23 14.30-16.30u Literatuur & Religie    DcO

Zo 28 15.00-17.00u Kunst&Spiritualiteit:  ‘The Sailing Letters’    DcO

door dr. Els van Eijck van Heslinga

 

maart 2021

Wo   3 10.30-12.30u Vrijzinnige Sociëteit    DcO

Zo 14 15.00-17.00u Drieluik Zin: lezing & Gesprek : Hetty Zock-    DcO

Zin in literatuur

Di         16 20.00-21.00u Meditatie vanuit de christelijke traditie                 RBK

Zo 21 15.00-17.00u Kunst&Spiritualiteit:  ‘Lichtmystiek  bij de bouw van

De Franse kathedralen’ – Bernard Vermet                 DcO

Ma 29 20.00-22.00u Literatuur & Religie    DcO Di 30 14.30-16.30u Literatuur & Religie    DcO

 

april 2021

Wo   7 10.30-12.30u Vrijzinnige Sociëteit    DcO

Zo 11 15.00-17.00u Drieluik Zin:lezing & Gesprek: Levinas en compassie DcO

Renée van Riessen

Di         13 20.00-21.00u Meditatie vanuit de christelijke traditie                 RBK

 

 

Toelichting onderwerpen Vrijzinnige Sociëteit    

3 febr ‘Verlate Nieuwjaarsbijeenkomst’      DcO

3 mrt   vervolggesprek over de Vrijzinnigheid met C. de Jonge o.l.v. G. Kooijman                 DcO

7 april nog in te vullen onderwerp door Til Klaare      DcO

 

Kerkdiensten en coronamaatregelen

Afhankelijk van de coronamaatregelen zal de kerkdienst al dan niet doorgaan. Geef u in elk geval op als u van plan bent te komen gezien het aantal mensen dat toegelaten kan worden. Houd het nieuws in de gaten betreffende de versoepeling of aanscherping van de coronaregels.

 

Kerkdienst o.l.v. ds. Marjan Driessen 

In de komende periode heeft Marjan geen diensten.

 

Kerkdienst o.l.v. ds. C. de Jonge 

7 februari 10.00 uur, De Pelgrim, Apollotoren 2, 2324 DR Leiden, nieuwe 

vierplek  Leiden Zuidwest (naast het Vlietlandcollege). 

Voor info. en opgave: mw. Trieneke van Berkum, scriba,

tel: 071-8893536  email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

14 maart 10.00 uur, de Regenboog Leiden Merenwijk

Opgeven: www.deregenboogmerenwijk.nl. 

Op de homepagina staat knop “Registreren voor de viering”              

 

 

Kerkdienst Lokhorstkerk om 10.15 uur                                                                                             

Graag verwijs ik u voor de overige diensten naar de website www.doreleiden.nl en de plaatselijke kranten en weekbladen.  

 

DoRe activiteiten komende maanden in Lokhorstkerk                                                                                  Uitgebreidere informatie treft u in het jaarboekje van de AVP, DoRe en de Lokroep en op de website:  nieuwvrijzinnig.nl en doreleiden.nl.

 

Vesperdiensten                                                                                                                                     

Dit seizoen wordt er opnieuw een vijftal vesperdiensten georganiseerd. De vespers zijn bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar stilte en bezinning. De vieringen bestaan uit muziek, lezen van een meditatieve tekst en zingen van een lied. De stilte staat echter centraal. Stil worden biedt een moment van rust en inkeer. De vieringen zijn o.l.v. ds. S.P. van der Meulen in samenwerking met een liturgiecommissie.

Datum: 29 januari  en 19 maart, 19.00 – 19.45 uur, Lokhorstkerk